Website Banner
ENERGY ANALYSIS FOR CHILLER
ต้นทุนสินค้า และบริการของท่านฯ จะลดลงถ้ามีการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานนั้น กลายเป็นเรื่องสำคัญที่คำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ในอุสาหกรรมการผลิต เพราะในแต่ละช่วงเวลานั้น การใช้พลังงานจะมีความแตกต่างกันไป บริษัท ดิฟ คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความพร้อมทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องทำความเย็นฯ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าของอุปกรณ์ RHVAC ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีความ น่าเชื่อถือ ระบบควบคุมการทำงานเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อลด และจำกัดความต้องการการใช้ พลังงานของเครื่องทำความเย็นในขบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Power saving is one the most important issue in manufacturing industry. Because in different span of time we also use different quantity of power. Our company has prepared and analyzed the power used in our chiller equipment. HVAC controlling system is a reliable electronic device to control and reduce the electricity consumption used for our chillers to have efficient manufacturing process.

   
      
Current Pageid = 12