Website Banner

SERVICE MAINTENANCE

       ารให้บริการงาน ซ่อม-บริการ ระบบเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigerator) ถ้าปราศจากการจัดการที่ดี และถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว นั้นย่อมให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ ดังนั้น กิจกรรม การซ่อม-ปรับปรุงเครื่องจักรที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นประเด็นสำคัญต่อการผลิตสินค้าภายในองค์การของท่านฯ

       “ต้นทุนสินค้า และบริการของท่านฯ จะลดลง ถ้ามีการบริหารงาน ซ่อม-ปรับปรุง อย่างมีประสิทธิภาพ”  ความเสียหายของเครื่องจักรโดยประมาณ 25 % มาจากการ ซ่อม-ปรับปรุง ที่ผิดพลาด ส่งผลให้ระบบการบริหารเครื่องจักร ไม่บรรลุเป้าหมาย

       ดังนั้นบริษัทฯจึงได้พยายามพั
 ฒนาทีมงานในด้านทักษะการ ซ่อม-บริการ ระบบเครื่องทำความเย็นต่างๆและสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่อการให้บริการฯเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนดังฯพนักงาน ภายใต้นโยบายของท่านฯ (The Future Synergy) เป็นสำคัญ

   
Current Pageid = 15